Porównanie lokat terminowych: Oprocentowanie do 6,70% w skali roku (06/2024)

Inwestuj z zyskiem dzięki lokatom terminowym Raisin

Znajdź najlepszą lokatę terminową w naszym porównaniu

Gwarancja depozytów w całej UE do równowartości w złotych 100 000 euro

Brak opłat za prowadzenie konta

Co to jest lokata terminowa?

Lokata terminowa, nazywana także lokatą czasową lub depozytem terminowym, to rodzaj produktu finansowego oferowanego przez banki lub instytucje finansowe. Polega ona na deponowaniu pewnej sumy pieniędzy na określony czas w zamian za obiecujący zwrot w postaci odsetek.

Po upływie terminu oszczędzający odzyskują swoje pieniądze wraz z odsetkami. Depozyty terminowe są mniej elastyczne niż konta oszczędnościowe czy lokaty overnight - ale zazwyczaj oferują bardziej atrakcyjne stopy procentowe. W przypadku oszczędności długoterminowych konto z lokatą czasową może być zatem najbardziej odpowiednią opcją. Wśród różnych produktów bankowych przeznaczonych do oszczędzania lokata terminowa wyróżnia się większą pewnością i stabilnością niż niektóre inne formy inwestycji.

Jak wysokie jest oprocentowanie lokat terminowych?

W Polsce stopy procentowe są ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), która jest jednym z organów decyzyjnych Narodowego Banku Polskiego (NBP) pełniącego rolę banku centralnego. Wraz z wzrostem stóp procentowych zwiększa się oprocentowanie lokat. W Raisin oprocentowanie lokat terminowych wynosi obecnie do 6,70% w skali roku.

Dzięki temu, że stopa procentowa depozytów terminowych pozostaje stała przez cały okres, oszczędzający mogą dokładnie obliczyć, jaki zysk osiągnął na koniec okresu. Porównanie oprocentowania lokat terminowych może pomóc w znalezieniu aktualnych ofert z najlepszymi warunkami.

Jak obecnie osiągnąć najwyższy zysk z lokaty terminowej?

 • Zysk z lokaty terminowej zależy od trzech czynników: zainwestowanej kwoty, okresu i oprocentowania.
 • Porównaj oferty: Przede wszystkim porównaj oferty różnych banków lub instytucji finansowych. Czasami różnice w stopach procentowych mogą być znaczące.
 • Zastosuj strategię oszczędzania schodkowego: Dzięki strategii schodkowej oszczędzający mogą stosować podejście, w którym otwierają i utrzymują serię lokat terminowych o różnych okresach trwania i kwotach, tworząc w ten sposób schody lub stopnie zróżnicowanego czasu dojścia do różnych środków inwestycyjnych. Jest to sposób mający na celu zwiększenie elastyczności finansowej i potencjalnego zysku przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka związanego z brakiem dostępu do większej części zainwestowanych środków. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest regularne korzystanie z najlepszych stóp procentowych na depozytach terminowych.
 • Zysk jest zawsze względny, gdyż z drugiej strony mamy inflację, a co za tym idzie spadek siły nabywczej pieniądza. Celem inwestycji jest zatem przeciwdziałanie inflacji, a nie powiększanie aktywów.
 • To, czy konto lokaty terminowej wypłaca odsetki składane, różni się w zależności od oferty. Może to mieć również wpływ na dokładną kwotę zysku.

Czy oprocentowanie składane jest stosowane w przypadku depozytów terminowych?

Co do zasady, konta lokat terminowych nie mają efektu procentu składanego, ponieważ odsetki są naliczane dopiero na koniec okresu. W wyjątkowych przypadkach istnieją jednak lokaty terminowe z odsetkami składanymi. Informacje na ten temat można znaleźć w danym banku oraz w szczegółach oferty kont lokat terminowych. Może się opłacać rozważenie ofert lokat z oprocentowaniem składanym, aby znaleźć dla siebie najlepszą ofertę depozytu terminowego. Procent składany stosowany jest częściej w bankach z reguły dla lokat długoterminowych.

Dla kogo lokata terminowa jest opłacalna jako inwestycja?

Lokata terminowa może być opłacalna jako forma inwestycji dla różnych typów inwestorów i sytuacji finansowych. Depozyty terminowe są często najlepszym rozwiązaniem dla inwestorów preferujących niskie ryzyko, bezpieczeństwo (gwarancja BFG) i wygodę. Lokatę można założyć przez internet, bez potrzeby wychodzenia z domu i w razie nagłej potrzeby pieniądze można zawsze wycofać z lokaty - zwrócony zostanie cały nasz kapitał początkowy. Niezależnie od trendu stóp procentowych, lokaty terminowe oferują stabilne oprocentowanie przez cały okres ich trwania. Lokata terminowa może być również opłacalna dla oszczędzających, którzy obecnie posiadają oszczędności, których nie potrzebują. Jeśli dysponujemy możliwością przeznaczenia na lokatę określonej kwoty pieniędzy na kilka miesięcy lub lat, możemy osiągnąć atrakcyjny zysk. Lokaty terminowe mogą być również idealnym sposobem na pomnażanie oszczędności dla seniorów i stanowić uzupełnienie emerytury lub dodatkowe źródło dochodu. Nawet doświadczeni inwestorzy wykorzystują lokaty terminowe jako element dywersyfikacji portfela. Lokaty mogą stanowić stabilną część portfela, równoważąc bardziej ryzykowne inwestycje, takie jak akcje czy nieruchomości. Depozyt czasowy jest również idealnym rozwiązaniem dla osób, które planują oszczędzać na konkretny cel, taki jak zakup samochodu, wakacje czy inwestycje długoterminowe. Otwierając lokatę terminową na określony okres czasu zagwarantują sobie pewien stopień zwrotu.

Jak założyć lokatę terminową w Raisin?

W Raisin masz możliwość wyboru atrakcyjnych ofert lokat spośród różnych europejskich banków – online i z domowego zacisza. Oto jak to działa:

Register and identify

Otwórz swoje darmowe Konto Raisin w Raisin Banku szybko i łatwo za pośrednictwem strony www.raisin.com/pl-pl/register/. Poprosimy Cię o dostarczenie kopii ważnego dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania oraz przeprowadzenie wideoweryfikacji. W dalszej kolejności otrzymasz Twoje dane do logowania i będziesz w stanie realizować przelewy na Twoje Konto Raisin.

Choose offers

Po pomyślnej weryfikacji możesz wybrać lokatę z oferty naszych banków partnerskich w Systemie Bankowości Internetowej Raisin i złożyć wymagane dokumenty.

Transfer money

Przelej żądaną kwotę inwestycji na swoje Konto Raisin lub zleć polecenie zapłaty. Masz pełną kontrolę przez cały czas za pośrednictwem naszej Bankowości Internetowej Raisin.

Jak bezpieczna jest lokata terminowa?

Lokaty terminowe są uważane za formę inwestycji o niskim ryzyku. W UE inwestycje w depozyty terminowe podlegają ustawowej ochronie depozytów. Pieniądze zainwestowane w lokatę terminową są zatem chronione do kwoty 100 000 EUR na klienta i bank. Jeśli walutą funduszu ochrony depozytów jest waluta obca, ochrona jest w walucie obcej. Limit ochrony może wówczas zależeć od aktualnego kursu wymiany.

Ochrona depozytów ma na celu zapewnienie, że zainwestowane pieniądze są chronione do określonej kwoty, nawet jeśli bank stanie się niewypłacalny. Poza regulacjami prawnymi, wiele banków wpłaca pieniądze do prywatnego funduszu gwarantowania depozytów. Ma to tę zaletę, że ochrona może przekroczyć 100 000 euro.

Jakie opcje są dostępne po zakończeniu okresu lokaty terminowej?

W momencie zakończenia lokaty oszczędzający mają kilka opcji. To, która opcja jest najbardziej odpowiednia, zależy od indywidualnych celów inwestycyjnych. Dostępne są następujące opcje:

 • Reinwestować kwotę w tym samym lub innym banku partnerskim według obowiązującej stopy procentowej (odnowienie).
 • Wypłata środków z lokaty wraz z odsetkami.

Jak opodatkowany jest dochód z lokaty terminowej?

Sposób opodatkowania lokaty terminowej będzie się różnił w zależności od tego, czy założyliśmy lokatę w banku krajowym (lub krajowym oddziale banku zagranicznego) czy w banku zagranicznym. Raisin oferuje lokaty zarówno banków krajowych (lub banków zagranicznych z oddziałem w Polsce), jak i również banków zagranicznych.

W przypadku banku krajowego (w tym banku zagranicznego z oddziałem w Polsce) środki są uznawane za krajowe. W związku z tym podatek od zysków kapitałowych wynoszący 19% wypracowanego zysku jest obliczany i płacony przez bank. Oszczędzający nie musi nawet deklarować zarobionych odsetek lub podatku w rocznym zeznaniu podatkowym - obowiązek ten jest już wypełniany przez bank w jego imieniu.

W przypadku banku zagranicznego rozliczanie środków opiera się na innych zasadach - ustawa nakłada ten obowiązek na podatnika będącego osobą fizyczną. Dochód z tytułu środków zagranicznych stanowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, część niektórych dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (19%), które zostały uzyskane poza granicami Polski. W tym przypadku należy złożyć zeznanie podatkowe w Polsce. W formularzu PIT-38, który służy do rozliczenia rocznego podatku od osób fizycznych, należy uzupełnić informacje dotyczące dochodów z odsetek. Dochód z odsetek pochodzących z lokat w banku zagranicznym, należy uwzględnić w części D formularza, czyli w sekcji dotyczącej dochodów z zagranicy. Jeśli odsetki zostały pobrane przez zagraniczny bank na podatek, można je odliczyć w tej sekcji od podatku od dochodu zagranicznego.

Polscy rezydenci podatkowi mają nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów osiąganych w kraju i za granicą. Podatek należny od dochodu z tytułu funduszy zagranicznych należy zsumować z podatkiem należnym (lub nadpłaconym) obliczonym od pozostałych dochodów rozliczanych na danym formularzu.

Uwaga: Raisin nie świadczy usług z zakresu doradztwa podatkowego oraz nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji podatkowych. Prosimy pamiętać, że określony sposób rozliczania podatków zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Celem uzyskania dodatkowych informacji skonsultuj się ze swoim doradcą podatkowym lub bezpośrednio z urzędem skarbowym.

Jakie są rodzaje lokat bankowych?

Lokaty mogą mieć różne formy, takie jak lokaty terminowe, które mają ustalony czas trwania i z góry określoną stopę procentową, lub lokaty ze zmiennym oprocentowaniem, które mogą być dostosowywane przez bank w zależności od bieżących stawek na rynku. W Polsce istnieje kilka rodzajów lokat bankowych, które różnią się warunkami, okresem trwania i zasadami funkcjonowania.

Oto kilka popularnych rodzajów lokat bankowych:

 • Lokata terminowa: Jest to jeden z najbardziej popularnych rodzajów lokat bankowych. Klient deponuje określoną kwotę na ustalony okres czasu (np. 3, 6, 12 miesięcy) i otrzymuje odsetki za ten okres. Lokata terminowa zapewnia stałą stopę procentową i określony czas trwania inwestycji. Oprocentowanie lokaty terminowej jest najczęściej stałe, a wcześniejsze zerwanie umowy skutkuje z reguły utratą wszystkich wypracowanych odsetek lub ich części.
 • Lokata progresywna: Ten rodzaj lokaty oferuje stopę procentową, która stopniowo rośnie wraz z upływem czasu. Im dłużej trwa lokata, tym wyższa jest stopa procentowa. Lokata progresywna może być atrakcyjna dla osób, które chcą zainwestować na dłuższy okres i zyskać większe odsetki w późniejszym stadium inwestycji. Zaletą lokaty progresywnej jest możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy bez ryzyka utraty wypracowanych odsetek.

 • Lokata strukturyzowana: Lokata strukturyzowana to połączenie lokaty bankowej z instrumentami pochodnymi. Klient otrzymuje zwrot inwestycji wraz z dodatkowymi korzyściami lub indeksowanymi zyskami w zależności od określonych warunków, takich jak wzrost wartości akcji lub indeksu giełdowego.

 • Lokata walutowa: Jest to lokata, w której inwestycja odbywa się w walucie obcej, takiej jak dolar amerykański, euro lub funt brytyjski. Lokata walutowa pozwala na zainwestowanie w inną walutę w celu uniknięcia ryzyka kursowego lub spekulacji na zmianach kursu walutowego.

 • Lokata rentierska: to rodzaj lokaty bankowej, w której klient otrzymuje regularne wypłaty odsetek w formie określonej kwoty pieniężnej, zamiast akumulacji odsetek do momentu wygaśnięcia lokaty. W odróżnieniu od tradycyjnej lokaty, gdzie odsetki są kapitalizowane i wypłacane razem z zainwestowanym kapitałem po zakończeniu okresu lokaty, lokata rentierska umożliwia otrzymywanie płatności odsetek cyklicznie, na przykład miesięcznie lub kwartalnie. Lokata rentierska jest często preferowana przez osoby, którym zależy na regularnym dochodzie z inwestycji i wolą bieżące wypłaty odsetek zamiast ich kapitalizacji.

 • Lokata nocna (overnight): znana również jako lokata terminowa jednodniowa, to rodzaj lokaty bankowej, w której klient deponuje swoje środki na okres jednej doby i może je wypłacić następnego dnia. Jest to krótkoterminowa forma inwestycji, w której odsetki naliczane są za jeden dzień trwania lokaty.

 • Lokata call: to rodzaj elastycznej lokaty bankowej, który daje klientowi prawo do wcześniejszego wykupu lub zamknięcia lokaty przed upływem okresu trwania. Bank może wymagać, aby klient poinformował o chęci wcześniejszego wykupu lokaty z wyprzedzeniem lub ustalić okres wypowiedzenia. Ponadto, w przypadku wcześniejszego wykupu, odsetki mogą być naliczane proporcjonalnie do czasu, przez który lokata była utrzymana. Plusem lokaty call jest to, że klient ma dostęp do swoich pieniędzy w razie nagłych potrzeb.