Lokaty terminowe: oprocentowanie do 6,70% w skali roku (07/2024)

Inwestuj z zyskiem dzięki lokatom terminowym Raisin

Znajdź najlepszą lokatę terminową w naszym porównaniu

Gwarancja depozytów w całej UE do równowartości w złotych 100 000 euro

Brak opłat za prowadzenie konta

Co to jest lokata terminowa?

Lokata terminowa, nazywana także lokatą czasową lub depozytem terminowym, to rodzaj produktu finansowego oferowanego przez banki lub instytucje finansowe. Polega ona na deponowaniu pewnej sumy pieniędzy na określony czas w zamian za obiecujący zwrot w postaci odsetek.

Po upływie terminu oszczędzający odzyskują swoje pieniądze wraz z odsetkami. Depozyty terminowe są mniej elastyczne niż konta oszczędnościowe czy lokaty overnight - ale zazwyczaj oferują bardziej atrakcyjne stopy procentowe. W przypadku oszczędności długoterminowych konto z lokatą czasową może być zatem najbardziej odpowiednią opcją. Wśród różnych produktów bankowych przeznaczonych do oszczędzania lokata terminowa wyróżnia się większą pewnością i stabilnością niż niektóre inne formy inwestycji.

Jak wysokie jest oprocentowanie lokat terminowych?

W Polsce stopy procentowe są ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), która jest jednym z organów decyzyjnych Narodowego Banku Polskiego (NBP) pełniącego rolę banku centralnego. Wraz z wzrostem stóp procentowych zwiększa się oprocentowanie lokat. W Raisin oprocentowanie lokat terminowych wynosi obecnie do 6,70% w skali roku.

Dzięki temu, że stopa procentowa depozytów terminowych pozostaje stała przez cały okres, oszczędzający mogą dokładnie obliczyć, jaki zysk osiągnął na koniec okresu. Porównanie oprocentowania lokat terminowych może pomóc w znalezieniu aktualnych ofert z najlepszymi warunkami.

Jak obecnie osiągnąć najwyższy zysk z lokaty terminowej?

  • Zysk z lokaty terminowej zależy od trzech czynników: zainwestowanej kwoty, okresu i oprocentowania.
  • Porównaj oferty: Przede wszystkim porównaj oferty różnych banków lub instytucji finansowych. Czasami różnice w stopach procentowych mogą być znaczące.
  • Zastosuj strategię oszczędzania schodkowego: Dzięki strategii schodkowej oszczędzający mogą stosować podejście, w którym otwierają i utrzymują serię lokat terminowych o różnych okresach trwania i kwotach, tworząc w ten sposób schody lub stopnie zróżnicowanego czasu dojścia do różnych środków inwestycyjnych. Jest to sposób mający na celu zwiększenie elastyczności finansowej i potencjalnego zysku przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka związanego z brakiem dostępu do większej części zainwestowanych środków. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest regularne korzystanie z najlepszych stóp procentowych na depozytach terminowych.
  • Zysk jest zawsze względny, gdyż z drugiej strony mamy inflację, a co za tym idzie spadek siły nabywczej pieniądza. Celem inwestycji jest zatem przeciwdziałanie inflacji, a nie powiększanie aktywów.
  • To, czy konto lokaty terminowej wypłaca odsetki składane, różni się w zależności od oferty. Może to mieć również wpływ na dokładną kwotę zysku.

Czy oprocentowanie składane jest stosowane w przypadku depozytów terminowych?

Co do zasady, konta lokat terminowych nie mają efektu procentu składanego, ponieważ odsetki są naliczane dopiero na koniec okresu. W wyjątkowych przypadkach istnieją jednak lokaty terminowe z odsetkami składanymi. Informacje na ten temat można znaleźć w danym banku oraz w szczegółach oferty kont lokat terminowych. Może się opłacać rozważenie ofert lokat z oprocentowaniem składanym, aby znaleźć dla siebie najlepszą ofertę depozytu terminowego. Procent składany stosowany jest częściej w bankach z reguły dla lokat długoterminowych.

Dla kogo lokata terminowa jest opłacalna jako inwestycja?

Lokata terminowa może być opłacalna jako forma inwestycji dla różnych typów inwestorów i sytuacji finansowych. Depozyty terminowe są często najlepszym rozwiązaniem dla inwestorów preferujących niskie ryzyko, bezpieczeństwo (gwarancja BFG) i wygodę. Lokatę można założyć przez internet, bez potrzeby wychodzenia z domu i w razie nagłej potrzeby pieniądze można zawsze wycofać z lokaty - zwrócony zostanie cały nasz kapitał początkowy. Niezależnie od trendu stóp procentowych, lokaty terminowe oferują stabilne oprocentowanie przez cały okres ich trwania. Lokata terminowa może być również opłacalna dla oszczędzających, którzy obecnie posiadają oszczędności, których nie potrzebują. Jeśli dysponujemy możliwością przeznaczenia na lokatę określonej kwoty pieniędzy na kilka miesięcy lub lat, możemy osiągnąć atrakcyjny zysk. Lokaty terminowe mogą być również idealnym sposobem na pomnażanie oszczędności dla seniorów i stanowić uzupełnienie emerytury lub dodatkowe źródło dochodu. Nawet doświadczeni inwestorzy wykorzystują lokaty terminowe jako element dywersyfikacji portfela. Lokaty mogą stanowić stabilną część portfela, równoważąc bardziej ryzykowne inwestycje, takie jak akcje czy nieruchomości. Depozyt czasowy jest również idealnym rozwiązaniem dla osób, które planują oszczędzać na konkretny cel, taki jak zakup samochodu, wakacje czy inwestycje długoterminowe. Otwierając lokatę terminową na określony okres czasu zagwarantują sobie pewien stopień zwrotu.

Jak założyć lokatę terminową w Raisin?

W Raisin masz możliwość wyboru atrakcyjnych ofert lokat spośród różnych europejskich banków – online i z domowego zacisza. Oto jak to działa:

Register and identify

Otwórz swoje darmowe Konto Raisin w Raisin Banku szybko i łatwo za pośrednictwem strony www.raisin.com/pl-pl/register/. Poprosimy Cię o dostarczenie kopii ważnego dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania oraz przeprowadzenie wideoweryfikacji.

Choose offers

Po pomyślnej weryfikacji możesz wybrać lokatę z oferty naszych banków partnerskich w Systemie Bankowości Internetowej Raisin i złożyć wymagane dokumenty.

Transfer money

Przelej żądaną kwotę inwestycji na swoje Konto Raisin lub zleć polecenie zapłaty. Masz pełną kontrolę przez cały czas za pośrednictwem naszej Bankowości Internetowej Raisin.

Jak bezpieczna jest lokata terminowa?

Lokaty terminowe są uważane za formę inwestycji o niskim ryzyku. W UE inwestycje w depozyty terminowe podlegają ustawowej ochronie depozytów. Pieniądze zainwestowane w lokatę terminową są zatem chronione do kwoty 100 000 EUR na klienta i bank. Jeśli walutą funduszu ochrony depozytów jest waluta obca, ochrona jest w walucie obcej. Limit ochrony może wówczas zależeć od aktualnego kursu wymiany.

Ochrona depozytów ma na celu zapewnienie, że zainwestowane pieniądze są chronione do określonej kwoty, nawet jeśli bank stanie się niewypłacalny. Poza regulacjami prawnymi, wiele banków wpłaca pieniądze do prywatnego funduszu gwarantowania depozytów. Ma to tę zaletę, że ochrona może przekroczyć 100 000 euro.

Jakie opcje są dostępne po zakończeniu okresu lokaty terminowej?

W momencie zakończenia lokaty oszczędzający mają kilka opcji. To, która opcja jest najbardziej odpowiednia, zależy od indywidualnych celów inwestycyjnych. Dostępne są następujące opcje:

  • Reinwestować kwotę w tym samym lub innym banku partnerskim według obowiązującej stopy procentowej (odnowienie).
  • Wypłata środków z lokaty wraz z odsetkami.

Jak opodatkowany jest dochód z lokaty terminowej?

Sposób opodatkowania lokaty terminowej będzie się różnił w zależności od tego, czy założyliśmy lokatę w banku krajowym (lub krajowym oddziale banku zagranicznego) czy w banku zagranicznym. Raisin oferuje lokaty zarówno banków krajowych (lub banków zagranicznych z oddziałem w Polsce), jak i również banków zagranicznych.

W przypadku banku krajowego (w tym banku zagranicznego z oddziałem w Polsce) środki są uznawane za krajowe. W związku z tym podatek od zysków kapitałowych wynoszący 19% wypracowanego zysku jest obliczany i płacony przez bank. Oszczędzający nie musi nawet deklarować zarobionych odsetek lub podatku w rocznym zeznaniu podatkowym - obowiązek ten jest już wypełniany przez bank w jego imieniu.

W przypadku banku zagranicznego rozliczanie środków opiera się na innych zasadach - ustawa nakłada obowiązek zapłaty i złożenia podatku na podatnika będącego osobą fizyczną. Dochód z tytułu środków zagranicznych stanowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, część niektórych dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (19%), które zostały uzyskane poza granicami Polski. W tym przypadku należy złożyć zeznanie podatkowe w Polsce. W formularzach PIT-38 lub PIT-36, które służą do rozliczenia rocznego podatku od osób fizycznych, należy uzupełnić informacje dotyczące dochodów z odsetek. Podatek od dochodu z odsetek pochodzących z lokaty w banku zagranicznym należy uwzględnić w części G formularza PIT-38 („Podatek do zapłaty / nadpłata”) lub części N formularza PIT-36 („Podatek do zapłaty / nadpłata / łączny zwrot”). Jeśli odsetki zostały pobrane przez zagraniczny bank na podatek (nie dotyczy banków wymienionych w Raisin), może być wymagane inne podejście i należy skonsultować się z doradcą podatkowym.

Polscy rezydenci podatkowi mają nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów osiąganych w kraju i za granicą. Podatek należny od dochodu z tytułu funduszy zagranicznych należy zsumować z podatkiem należnym (lub nadpłaconym) obliczonym od pozostałych dochodów rozliczanych na danym formularzu.

Po więcej szczegółów odwiedź naszą stronę z informacjami podatkowymi oraz sekcję dotyczącą opodatkowania w najczęściej zadawanych pytaniach.

Uwaga: Raisin nie świadczy usług z zakresu doradztwa podatkowego oraz nie ponosi odpowiedzialności za dokładność przedstawionych informacji podatkowych. Prosimy pamiętać, że szczegółowe zasady opodatkowania zależą od indywidualnej sytuacji klienta, ponadto w przyszłości mogą wystąpić zmiany w przepisach. Celem uzyskania indywidualnych informacji skonsultuj się ze swoim doradcą podatkowym lub bezpośrednio z urzędem skarbowym.