Ochrona Twoich depozytów

Gwarancja depozytów w liczbach

Law_protected.svg

Wszystkie oferty oszczędnościowe w Raisin są chronione odpowiednimi systemami gwarancji depozytów. Chronią one depozyty oszczędzających, zwykle ze 100% pokryciem dla kwot do 100 000 EUR (lub równowartości w walucie krajowej).

0_.svg

Od wprowadzenia ogólnounijnego zharmonizowanego rozporządzenia w sprawie systemów gwarantowania depozytów, oszczędzający nie ponieśli żadnych strat ponad limit ochronny 100 000 EUR.

Number_7.svg

Do 2024 roku termin spłaty przez fundusze gwarantujące depozyty zostanie skrócony do 7 dni roboczych. Wiele państw członkowskich wdrożyło tę regulację już w czerwcu 2016 roku.

0_8_.svg

Do 2024 roku wszystkie rezerwy utrzymywane w funduszu gwarantowania depozytów każdego kraju muszą być równe co najmniej 0,8% wszystkich depozytów objętych gwarancją. Niektóre z naszych krajów partnerskich już spełniają ten wymóg.

100_.svg

W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej rekompensaty, będziemy w pełni wspierać naszych klientów w ramach możliwości prawnych i praktycznych.

Jednolite standardy w obrębie UE

Istnienie ustawowego systemu gwarantowania depozytów odzwierciedla wolę polityczną w Unii Europejskiej, aby chronić oszczędności w przypadku upadku banku. W wyniku ostatnich zmian wszystkie systemy gwarantowania depozytów zostały zharmonizowane, tak aby w całej UE oferowany był ten sam wysoki standard.

W całej Europie minimalne wymogi dotyczące ustawowych systemów gwarantowania depozytów zostały dopracowane kilka lat temu (dyrektywa UE 1994/19/WE i 2009/14/WE).

Niedawne wdrożenie dyrektywy 2014/49/UE wprowadziło dalsze środki, które poprawiają poziom ochrony depozytów w całej UE. Od lipca 2015 roku wszystkie państwa członkowskie UE stopniowo wdrażają te środki.

Raisin Bank i wszystkie banki partnerskie na naszej platfomie operują na podstawie pełnych licencji bankowych oraz licencji instytucji kredytowych.

Ochrona Twoich środków

Banki partnerskie

Gwarancja dla Twojej lokaty terminowej w naszych europejskich bankach partnerskich wynosi równowartość kwoty 100 000 EUR w walucie krajowej dla każdego banku partnerskiego. W całej Europie krajowe systemy gwarantowania depozytów muszą spełniać te same minimalne wymagania (zob. dyrektywa 94/19/WE, 2009/14/WE i 2014/49/UE).

Konto Raisin

Saldo na Twoim Koncie Raisin w Raisin Banku podlega niemieckiemu ustawowemu systemowi gwarantowania depozytów. Jest ono chronione przez niemiecki system ustawowego gwarantowania depozytów do kwoty 100 000 EUR (lub równowartości w walucie krajowej) na klienta.