Jak znaleźć odpowiednią dla siebie lokatę?

Rodzaje lokat, ryzyko, okres inwestycji - to może być dla Ciebie ważne

Najważniejsze fakty w skrócie
 • Różne formy inwestowania: Inwestowanie ma na celu pomnażanie kapitału oraz ochronę wartości pieniądza w obliczu inflacji. Istnieje wiele różnych form inwestycji, począwszy od papierów wartościowych i różnych aktywów materialnych (takich jak nieruchomości, klasyczne samochody czy cenne dzieła sztuki), a skończywszy na lokatach oszczędnościowych, takich jak lokaty terminowe.

 • Czas trwania inwestycji: W przypadku inwestycji finansowych rozróżnia się krótko-, średnio- i długoterminowe formy inwestycji. To, który horyzont inwestycyjny jest najbardziej odpowiedni, zależy od celów inwestora.

 • Znalezienie inwestycji: Inwestorzy mogą dowiedzieć się, która inwestycja jest dla nich najlepsza poprzez skrupulatne zbadanie swoich celów, sytuacji finansowej, tolerancji ryzyka oraz dokładne zrozumienie dostępnych opcji inwestycyjnych.

Lokata - co to jest?

Lokata to forma inwestycji, w której inwestor deponuje pewną sumę pieniędzy w instytucji finansowej, zwykle w banku, na określony okres czasu w zamian za ustalone oprocentowanie. Jedną z najbardziej popularnych lokat kapitału jest lokata bankowa, zwana także depozytem bankowym czy lokatą oszczędnościową. To produkt finansowy, który jest powszechnie wykorzystywany jako narzędzie do oszczędzania i pomnażania zgromadzonych środków. Klient, decydując się na założenie lokaty, zawiera umowę z bankiem, która określa warunki, na jakich klient zdeponowuje swoje pieniądze w banku. Umowa lokaty zawiera szczegóły dotyczące warunków inwestycji, takie jak oprocentowanie, okres trwania, kwota depozytu, termin wykupu oraz zasady wypłacania odsetek.

Korzyści z inwestowania w lokaty

Główną korzyścią płynącą z lokat jest możliwość zarobienia odsetek. Banki oferują różne stawki procentowe, które zależą od długości trwania lokaty oraz kwoty zdeponowanej przez klienta. Im dłuższy okres lokaty i większa suma pieniędzy, tym z reguły korzystniejsze warunki oferowane przez bank. Lokata może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą bezpiecznie ulokować swoje oszczędności i zarobić na nich dodatkowe pieniądze. Jednak warto pamiętać, że odsetki mogą być opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Jak znaleźć najlepszą lokatę?

Znalezienie najlepszej lokaty wymaga trochę czasu i badania, aby dopasować ją do swoich celów finansowych i sytuacji. Przy podejmowaniu decyzji, w jaki sposób inwestorzy mogą najlepiej ulokować swoje pieniądze, pomocny może być tak zwany magiczny trójkąt inwestycyjny. Jest to koncepcja stworzona przez znanego inwestora i filantropa Johna Templetona. Trójkąt ten przedstawia trzy kluczowe cechy inwestowania, które inwestorzy powinni uwzględniać, aby osiągnąć zdrowy i zrównoważony portfel inwestycyjny.

Te trzy cechy to:

 1. Bezpieczeństwo (Safety): Pierwszy wierzchołek magicznego trójkąta inwestycyjnego dotyczy zachowania bezpieczeństwa kapitału. To oznacza, że inwestorzy powinni stawiać na instrumenty finansowe, które są stosunkowo bezpieczne i nie niosą dużego ryzyka utraty kapitału. Przykłady to rządowe obligacje, lokaty bankowe, depozyty terminowe oraz inne stabilne produkty.
 2. Przychody (Income): Drugi wierzchołek trójkąta koncentruje się na generowaniu stałych przychodów z inwestycji. Obejmuje to płynące z odsetek z lokat, dywidend akcji, dochodów z obligacji korporacyjnych itp. Przychody te mogą stanowić ważne źródło dochodu pasywnego dla inwestorów.
 3. Wzrost (Growth): Trzeci wierzchołek trójkąta skupia się na potencjale wzrostu kapitału. Inwestycje w tej kategorii mają na celu osiągnięcie wzrostu wartości inwestycji w przyszłości. Przykłady to akcje spółek, fundusze akcji czy inne instrumenty, które mają potencjał wzrostu w dłuższej perspektywie czasowej.

Są to podstawowe i porównywalne cechy wszystkich inwestycji finansowych. W zależności od tego, jakie cechy ma dana inwestycja, można ją umieścić na wykresie. Na przykład, jeśli chcesz osiągnąć najwyższy możliwy zwrot, zazwyczaj musisz zaakceptować wyższe ryzyko. Z drugiej strony, dla inwestorów, którzy chcą zainwestować swój kapitał z większym bezpieczeństwem, zysk może być niższy.

Magiczny trójkąt inwestycyjny ma na celu podkreślenie równowagi między różnymi celami inwestycyjnymi. Inwestorzy mogą dostosować swoje portfele, aby uwzględnić te trzy cechy w odpowiednich proporcjach w zależności od swoich celów finansowych, tolerancji dla ryzyka i okresu inwestycji. Ważne jest, aby znaleźć odpowiednią równowagę między bezpieczeństwem kapitału, generowaniem przychodów i osiągnięciem wzrostu, aby osiągnąć swoje cele finansowe.

Przykłady klasyfikacji różnych form lokowania kapitału:

 1. Konto oszczędnościowe znajduje się pomiędzy bezpieczeństwem a płynnością.
 2. Lokata bankowa sytuuje się w trójkącie z silną tendencją w kierunku wierzchołka bezpieczeństwa.

Trudniej jest sklasyfikować akcje, fundusze lub fundusze ETF i fundusze indeksowe. Liczy się tutaj dywersyfikacja, czas trwania lokaty kapitału i zmienność poszczególnych inwestycji. Potencjalne zwroty również odgrywają rolę. Przede wszystkim przy wyborze odpowiedniej lokaty kapitału istotna jest tolerancja na ryzyko, posiadany kapitał, a także cele, horyzont inwestycyjny i zapotrzebowanie na gotówkę.

Gwarancje bankowe

Europejski system gwarancji depozytów został wprowadzony w celu ochrony oszczędności klientów banków w przypadku niewypłacalności banku. Funkcjonuje on na poziomie państwowym, a koordynacja między różnymi systemami gwarancji depozytów w Europie jest zapewniona przez Dyrektywę o systemach gwarancji depozytów (DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów).

Oto główne elementy i funkcje systemu gwarancji depozytów w Europie:

 • Limity ochrony: W większości krajów Unii Europejskiej depozyty bankowe są chronione do kwoty 100 000 euro na osobę i na bank. Niektóre kraje mogą oferować wyższe limity ochrony, np. do 500 000 euro. Limity są najczęściej ustalane w lokalnej walucie.
 • Objęcie instytucji finansowych: System gwarancji depozytów obejmuje banki i inne instytucje finansowe, które są objęte regulacjami i nadzorem bankowym. Zazwyczaj obejmuje to tradycyjne banki komercyjne, banki spółdzielcze oraz filie zagranicznych banków działających na terenie kraju.
 • Finansowanie systemu: Systemy gwarancji depozytów są finansowane przez składki płacone przez banki. Banki są zobowiązane do wpłacania regularnych składek do funduszu gwarancyjnego, który jest wykorzystywany w przypadku niewypłacalności banku w celu wypłaty odszkodowań klientom.
 • Wypłata odszkodowania: W przypadku niewypłacalności banku, system gwarancji depozytów ma na celu zapewnienie wypłaty odszkodowania klientom. Odszkodowanie jest wypłacane w terminie określonym przez lokalne przepisy. Zwykle wypłata środków gwarantowanych rozpoczyna się najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji. Gwarancjami objęte są depozyty w złotych jak i walutach obcych. Odszkodowanie obejmuje zgromadzone środki na rachunkach bankowych, włączając w to zarówno depozyty bieżące, jak i lokaty.
 • Instytucja zarządzająca: W każdym kraju odpowiedzialność za zarządzanie systemem gwarancji depozytów spoczywa na specjalnej instytucji, która jest zwykle niezależna od banków i rządu. Ta instytucja monitoruje wpłacane składki, zarządza funduszem gwarancyjnym i podejmuje działania w przypadku niewypłacalności banku