Polityka prywatności

Ramy ochrony danych

Aby Raisin mógł świadczyć usługi na rzecz Klienta, konieczne jest udostępnianie niektórych danych osobowych między Raisin Bankiem, partnerem dystrybucyjnym (jeśli dotyczy), bankiem powierniczym (jeśli dotyczy), bankiem relacyjnym  (jeśli dotyczy) i Bankiem Partnerskim, z którym Klient chce zawrzeć umowę lub ją zawarł. Te dane osobowe to między innymi zwrot grzecznościowy, tytuł, imię (imiona), nazwisko, ulica / numer, kod pocztowy / miasto, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, inny adres korespondencyjny, obywatelstwo, data urodzenia, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, stan cywilny, zawód, branża zawodowa (jeśli dotyczy), PESEL i rezydencja podatkowa, IBAN i BIC konta referencyjnego, dokumenty dostarczone przez Klienta oraz informacje o stanie i wysokości wpłat lub inwestycji Klienta.

Przetwarzanie wyżej wymienionych danych jest również niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych Raisin Banku. Takie obowiązki dotyczą w szczególności zapobiegania praniu pieniędzy oraz wymogów księgowych lub podatkowych.

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w następujących informacjach dla Klientów, dotyczących przetwarzania danych.

Informacje dla Klientów Raisin o przetwarzaniu danych zgodnie z unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Poważnie traktujemy kwestię ochrony danych osobowych. Raisin przestrzega przepisów o ochronie danych, aby osiągnąć wystarczający poziom ochrony i bezpieczeństwa danych Klientów. Celem niniejszego dokumentu jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Raisin oraz o przysługujących im prawach w zakresie ochrony danych.

1) Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych to:

Raisin GmbH
Schlesische Straße 33/34
10997 Berlin, Niemcy
Telefon: +48 222 630 588
Adres e-mail: wsparcie.pl@raisin.com

Z naszym korporacyjnym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem:

Raisin GmbH
Data Protection Officer (Inspektor Ochrony Danych)
Schlesische Straße 33/34
10997 Berlin, Niemcy
Telefon: +49 30 367 411 927
Adres e-mail: privacy@raisin.com

2) Jakie dane przetwarzamy i jakie są źródła tych danych?

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Klientów w ramach relacji z nimi. Relacja z Klientem rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy i obejmuje także realizację umowy. Przetwarzamy również dane, które uzyskaliśmy w sposób dozwolony, z publicznie dostępnych źródeł (np. Rejestru Handlowego). Dane osobowe Klientów, które przetwarzamy, obejmują m.in.: imię i nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, informacje zawodowe, numery telefonów, adres e-mail, dane konta bankowego, informacje o dochodach osobistych, informacje o stanie majątkowym, stanie cywilnym, PESEL, dane z dokumentów tożsamości, dane logowania, numer Klienta itp.

3) W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy te dane?

(a) W celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 (1) lit. b RODO): Przetwarzamy dane osobowe (art. 4 pkt 2 RODO) w celu świadczenia naszych usług w ramach umowy depozytowej oraz innych stosownych wymaganych działań. Obejmuje to również informacje, które Klient podaje w ramach procesu rejestracji, jeszcze przed zawarciem umowy.

(b) W celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 (1) lit. c RODO): Możemy przetwarzać dane osobowe w celu wypełniania różnych obowiązków prawnych, np. wynikających z prawa podatkowego itp.

(c) W ramach zgody udzielonej przez Klienta (art. 6 (1) lit. a RODO): Jeżeli Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w określonych celach, przetwarzamy dane zgodnie z celami i w zakresie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody. Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość.

(d) W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): Możliwe jest, że w wyniku wyważenia interesów, Raisin lub osoby trzecie przetwarzają dane na rzecz Raisin lub osób trzecich w okresie przekraczającym faktyczną realizację umowy w celu ochrony uzasadnionych interesów Raisin lub osób trzecich. Cele takiego przetwarzania to:

 • Testowanie i optymalizacja analizy wymagań i bezpośredniego podejścia do Klienta,
 • Środki zarządzania firmą, ulepszania usług i odzyskiwania Klientów,
 • Reklama lub badania rynku i opinii, jeżeli Klient nie wyraził sprzeciwu wobec takiego wykorzystania jego danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO.

4) Kto otrzymuje moje dane osobowe?

(a) W Raisin dane osobowe Klienta przetwarzają te działy i pracownicy, które potrzebują ich do wypełniania zobowiązań umownych, obowiązków prawnych lub prawnie uzasadnionych interesów.

(b) Ponadto podmioty przetwarzające dane (np. zewnętrzni dostawcy usług IT) i zakontraktowani przez nas partnerzy dystrybucyjni przetwarzają dane osobowe Klientów, jeśli potrzebują ich do świadczenia swoich usług. Wszystkie podmioty przetwarzające dane i partnerzy dystrybucyjni mają umowny obowiązek traktowania danych Klientów, jako poufnych i przetwarzania ich wyłącznie w ramach świadczenia usług dla nas.

(c) W ramach swoich obowiązków prawnych Raisin może być w określonych okolicznościach zobowiązany do przekazywania danych organom i instytucjom publicznym.

(d) Inne osoby mogą otrzymać dane Klienta, jeśli wyrazi zgodę na przekazanie danych takim osobom.

5) Czy Raisin przekazuje moje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Co do zasady dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. W każdym przypadku takie przekazanie odbywa się wyłącznie w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych, wyraźnej zgody Klienta lub na podstawie obowiązku prawnego i z uwzględnieniem ograniczeń prawnych.

6) Jak długo przechowywane będą moje dane?

(a) Raisin przechowuje Twoje dane osobowe nie dłużej, niż jest to absolutnie konieczne. Na potrzeby realizacji umowy przechowujemy dane przez cały okres relacji z Klientem.

(b) W oparciu o prawne wymagania dotyczące przechowywania i dokumentacji Raisin może przechowywać dane jeszcze po zakończeniu relacji z Klientem. Wymagania te mogą wynikać m.in. z niemieckiego Kodeksu Handlowego (Handelsgesetzbuch, HGB) i niemieckiego Kodeksu Podatkowego (Abgabenordnung, AO). Bierzemy pod uwagę przepisy o przedawnieniu w zakresie przechowywania. Kodeks Cywilny (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) przewiduje ogólny termin przedawnienia wynoszący 3 lata, a w niektórych przypadkach nawet 30 lat.

7) Jakie mam prawa do prywatności?

(a) Prawo do informacji (art. 15 RODO): Prawo Klienta do informacji obejmuje możliwość zażądania od Raisin potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe. W takim przypadku przysługuje mu prawo do uzyskania informacji o tych danych oraz dalszych informacji o tym, jak przetwarzamy te dane.

(b) Prawo do sprostowania (art. 16 RODO): Jeżeli dane Klienta nie są (już) poprawne, ma on prawo żądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych osobowych.

(c) Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO): Klient ma prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia jego danych, jeśli zachodzi któraś z poniższych sytuacji:

 • Przechowywanie danych osobowych nie jest już konieczne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 • Klient cofnął swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
 • Dane osobowe Klienta są przetwarzane bez ważnego powodu.
 • Dane osobowe Klienta muszą zostać usunięte, ze względu na wymogi prawne.

(d) Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): Prawo do ograniczenia przetwarzania obejmuje możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania danych, jeśli zachodzi któraś z poniższych sytuacji:

 • Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający nam zweryfikować prawidłowość tych danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Raisin nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • Klient sprzeciwił się przetwarzaniu, a weryfikacja, czy uzasadnione powody Raisin są nadrzędne wobec powodów osoby, której dane dotyczą, jeszcze się nie zakończyła.

(e) Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub interesu publicznego, ma on prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych. Szczegółowe informacje na temat prawa do sprzeciwu zawarliśmy na końcu tej sekcji.

(f) Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): Klient ma prawo do otrzymania przekazanych nam danych osobowych w formacie przenośnym i poprosić nas o przesłanie takich danych innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Raisin.

(g) Prawo do sprzeciwu: Jeżeli Klient uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z krajowymi lub europejskimi przepisami o ochronie danych, prosimy o kontakt w celu wspólnego odnalezienia rozwiązania. Oprócz powyższego, Klienci mają prawo do wniesienia sprzeciwu do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych.

(h) Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w dowolnym momencie, a odwołanie można zgłosić w dowolnej formie. Dotyczy to również cofnięcia oświadczeń o wyrażeniu zgody, które zostały nam udzielone przed wejściem w życie RODO, tj. przed 25 maja 2018 r. Podkreślamy, że każde odwołanie ma zastosowanie wyłącznie do przyszłych relacji.

8) Czy muszę podać dane osobowe?

(a) W kontekście naszej relacji z Klientem, Klient musi podać dane osobowe niezbędne do nawiązania i realizacji relacji z nim. Ponadto musi podać nam dane osobowe niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych.

(b) Jeżeli Klient nie zgadza się na podanie tych wymaganych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z nim umowy, ani jej zrealizować.

9) Czy Raisin stosuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji (włącznie z profilowaniem)?

Raisin nie stosuje, w ramach swoich relacji biznesowych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Raisin przetwarza dane Klienta częściowo w sposób zautomatyzowany, aby ocenić niektóre aspekty osobiste (profilowanie) i móc zapewnić mu najlepszą możliwą obsługę. Aby informować Klientów o produktach w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb, korzystamy z narzędzi analitycznych, które umożliwiają nam komunikację i reklamę na żądanie.

10) Jak możemy zmienić te informacje dla Klientów dotyczące ochrony danych?

W razie potrzeby możemy dostosować te informacje o ochronie danych. Przez cały czas najnowsza wersja tych informacji jest dostępna na naszej Platformie Internetowej pod adresem: www.raisin.com/pl-pl/polityka-prywatnosci/.

Informacja o przysługującym Klientom prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

1) Indywidualne prawo sprzeciwu

Klient ma prawo, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, które opiera się na art. 6 (1) lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) oraz art. 6 (1) lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów), dotyczy to również profilowania w rozumieniu art. 4 (4) RODO.

W razie sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych Klienta, chyba że będziemy mogli wykazać, że istnieją istotne przyczyny do takiego przetwarzania, które przewyższają interesy, prawa i wolności użytkownika lub że przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych.

2) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej

W indywidualnych przypadkach przetwarzamy dane osobowe Klientów w celu obsługi reklamy bezpośredniej. Klient ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które go dotyczą na potrzeby takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych do tych celów.

3) Sprzeciw można przekazać nieformalnie.

Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z naszym zespołem obsługi klienta:

Telefon: +48 222 630 588
Adres e-mail: wsparcie.pl@raisin.com

Informacje dotyczące przelewów bankowych

W przypadku transgranicznych przelewów płatniczych i krajowych priorytetowych przelewów płatniczych dane przelewu płatniczego są przekazywane przez Raisin Bank na rachunek w banku partnerskim za granicą za pośrednictwem Towarzystwa Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT). Ze względów bezpieczeństwa system SWIFT tymczasowo przechowuje dane przelewu w swoich centrach operacyjnych w Unii Europejskiej, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych.

Korzystanie z usług dostawcy usług wysyłkowych „Bloomreach” - przetwarzanie danych

Personalizacja strony internetowej

Włączając pliki cookies w przeglądarce, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Raisin może przetwarzać następujące dane w celu personalizacji strony internetowej, optymalizacji przeglądania, analizy zachowania użytkownika na stronie internetowej i dostarczania odpowiednich reklam: (IP) adres, nazwisko, imię, płeć, adres e-mail, dane logowania, ustawienia strefy czasowej, system operacyjny i platforma, informacje o wizytach, w tym adres URL, wyszukiwane hasła, informacje o tym, co użytkownik przeglądał lub czego szukał w naszej witrynie, czas odpowiedzi witryny, błędy pobierania, czas trwania wizyt na określonych stronach, informacje o interakcjach w witrynie (np. przewijanie, kliknięcia i najechania kursorem) oraz metody używane do opuszczenia strony, aktywność użytkownika, przeglądanie stron internetowych. Podstawą prawną przetwarzania plików cookies jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Marketing bezpośredni (osoby niebędące Klientami)

Raisin przetwarza dane osobowe osób, które zasubskrybowały otrzymywanie spersonalizowanych (ukierunkowanych) newsletterów. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Raisin przetwarza te dane jako administrator danych w rozumieniu art. 4 (7) DSGVO. Dane przetwarzane w tym celu mogą obejmować: Adres e-mail, płeć, dane logowania, ustawienia strefy czasowej, system operacyjny i platformę, informacje o wizytach, w tym adres URL, wyszukiwane hasła, informacje o tym, czego użytkownik szukał lub co przeglądał w naszej witrynie, czas odpowiedzi witryny, błędy pobierania, czas trwania wizyt na określonych stronach, informacje o interakcjach w witrynie (np. przewijanie, kliknięcia i najechania kursorem) oraz metody używane do opuszczenia witryny, aktywność użytkownika, przeglądanie witryny.

Marketing bezpośredni (klienci RAISIN)

Raisin przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia ukierunkowanego marketingu e-mailowego dla obecnych Klientów. Dane przetwarzane w tym celu mogą obejmować: adres e-mail, płeć, dane logowania, ustawienia strefy czasowej, system operacyjny i platformę, informacje o wizytach użytkownika, w tym adres URL, wyszukiwane hasła, informacje o tym, co użytkownik przeglądał lub czego szukał w naszej witrynie, czasy odpowiedzi witryny, błędy pobierania, czas trwania wizyt na określonych stronach, informacje o interakcjach w witrynie (np. przewijanie, kliknięcia i najechania kursorem) oraz metody używane do opuszczania witryny, aktywność użytkownika, surfowanie w witrynach internetowych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Raisin przetwarza te dane jako administrator w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Przetwarzanie zamówień

Dane osobowe mogą być wykorzystywane podczas korzystania z Bloomreach. Dane te mogą obejmować: adres (IP), nazwisko, imię, płeć, adres e-mail, dane logowania, ustawienia strefy czasowej, system operacyjny i platformę, informacje o wizytach, w tym adres URL, wyszukiwane hasła, informacje o tym, czego użytkownik szukał lub co przeglądał w naszej witrynie, czas odpowiedzi witryny, błędy pobierania, czas trwania wizyt na określonych stronach, informacje o interakcji w witrynie (np. przewijanie, kliknięcia i najechania kursorem) oraz metody używane do opuszczenia witryny, aktywność użytkownika, przeglądanie witryny. Bloomreach przetwarza te dane jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4(8) DSGVO. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Profilowanie

W ramach usługi Bloomreach analizuje dane osobowe odwiedzających witrynę Raisin (i Klientów) w celu utworzenia indywidualnych profili. Profile te są wykorzystywane do przewidywania przyszłych zainteresowań i wyświetlania ukierunkowanych reklam (online). Celem jest zapewnienie odwiedzającym naszą stronę internetową ofert, które są dla nich istotne i interesujące. Profilowanie opiera się na zachowaniu osób odwiedzających witrynę. Raisin nie podejmuje decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, które skutkowałyby konsekwencjami prawnymi lub miały znaczący wpływ na osoby odwiedzające naszą witrynę (i Klientów). Przeprowadzamy profilowanie wyłącznie w celu zapewnienia odwiedzającym naszą stronę internetową bardziej atrakcyjnych ofert zakupu towarów i/lub usług oraz w celu dostosowania treści stron internetowych do preferencji odwiedzających stronę internetową. W kontekście profilowania nie przetwarzamy żadnych szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.

Powiadomienia push

Aplikacja wykorzystuje Bloomreach do wysyłania wiadomości do użytkowników aplikacji. W tym celu aplikacja wysyła wcześniej wygenerowany, anonimowy identyfikator urządzenia (token) do Bloomreach, abyśmy mogli zidentyfikować użytkowników aplikacji i skierować do nich treść wiadomości. Informacje na temat działania Bloomreach można znaleźć tutaj: https://documentation.bloomreach.com/engagement/docs/mobile-push-notifications

Informacje dotyczące naszej strony internetowej

Linki zewnętrzne

Na naszych stronach znajdziesz linki prowadzące do stron osób trzecich w celu dostarczenia Ci optymalnych informacji. Jeśli takie linki nie są oczywiste, informujemy, że są to linki zewnętrzne. Raisin nie ma wpływu na treść i wygląd stron innych dostawców oraz polityka prywatności Raisin tam nie obowiązuje. Dane osobowe są zbierane tylko wtedy, gdy udostępniasz nam je samodzielnie, na przykład podczas rejestracji, i wyraźnie wyrażasz zgodę na ich zbieranie. Dane są wykorzystywane do świadczenia naszych usług. Ponadto, jeśli wyraziłeś zgodę, otrzymasz informacje o produktach i usługach od Raisin. Wszystkie dane osobowe są przesyłane w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie.

Statystyka i śledzenie

Poniżej znajdziesz wyjaśnienie usług statystyki i śledzenia używanych na tej stronie internetowej. Wszystkie te usługi wykorzystują tzw. „ciasteczka” (cookies), czyli pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej oraz podobne technologie (np. przechowywanie danych w pamięci lokalnej Twojego urządzenia, tzw. technika Local Storage lub piksele śledzące, które służą do przechowywania informacji o określonych użytkownikach lub operacjach użytkowania).

Możesz w każdej chwili zapobiec zapisywaniu plików cookies na swoim urządzeniu poprzez ustawienia przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wówczas nie wszystkie funkcje tej strony internetowej mogą być dostępne w pełnym zakresie.

Używane są różne rodzaje plików cookies: pliki cookies sesji (zawierają identyfikator w postaci tzw. identyfikatora sesji i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dzięki identyfikatorowi sesji można przyporządkować różne żądania Twojej przeglądarki do wspólnej sesji i w ten sposób realizować różne funkcje, takie jak funkcja logowania. Pliki cookies sesji są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki) oraz pliki cookies trwałe (są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od rodzaju pliku cookie. Możesz również w każdej chwili wcześniej usunąć pliki cookies w ustawieniach zabezpieczeń swojej przeglądarki. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Twojego urządzenia, gdy wracasz na stronę internetową).

Pliki cookies niezbędne. Głównym celem tych plików cookies jest umożliwienie korzystania z naszych usług w sposób techniczny. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Wyłączenie plików cookies technicznie wymaganych nie jest dostępne.

Stosujemy pliki cookies technicznie niezbędne zwłaszcza:

 • do uwierzytelniania logowania (np. podczas logowania do konta w serwisie Raisin);
 • do rozdzielenia obciążenia;
 • do przechowywania danych formularza lub ustawień w związku z banerem z informacją o plikach cookies;
 • do śledzenia, które oferty partnerskie przekierowały Cię na naszą stronę internetową i ewentualnie, abyśmy mogli zaproponować Ci specjalne warunki partnerskie tam podane;
 • do zaznaczenia, że informacja umieszczona na naszej stronie internetowej została Ci wyświetlona - dzięki temu nie będzie ona wyświetlana ponownie podczas następnej wizyty na stronie.

Pliki cookies analityczne. Inne pliki cookies służą do analizy korzystania z naszej strony internetowej w celach statystycznych. Dzięki nim dowiadujemy się na przykład, które treści na naszej stronie są szczególnie istotne oraz jakie rodzaje urządzeń odwiedzają naszą stronę. Dzięki tym informacjom możemy udoskonalić naszą ofertę, aby była bardziej interesująca i przyjazna dla użytkownika. Informacje o używanych przeglądarkach i urządzeniach pozwalają nam dostosować projekt strony do najważniejszych typów przeglądarek. Stosujemy analityczne pliki cookies tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na ich wykorzystanie za pośrednictwem banera z informacją o plikach cookies. Podstawą prawną przetwarzania danych związanego z plikami cookies analitycznymi jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz wycofać swoją zgodę, zmieniając wybór w ustawieniach plików cookies.

Pliki cookies marketingowe. Stosujemy również pliki cookies w celach marketingowych, gdy stosujemy techniki umożliwiające wyświetlanie reklam naszych produktów Raisin na innych stronach naszych partnerów sieciowych po odwiedzeniu naszej strony (tzw. remarketing). W innych przypadkach wykorzystujemy pliki cookies również do pomiaru skuteczności naszych kampanii lub do śledzenia i rozliczania usług naszych partnerów reklamowych, jeśli na przykład przez powiadomienie na obcej stronie po raz pierwszy dowiedziałeś się o naszych produktach. W tych przypadkach nasi tzw. partnerzy afiliacyjni otrzymują wynagrodzenie za udaną rekomendację lub przekierowanie.

Stosujemy marketingowe pliki cookies tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę za pośrednictwem banera z informacją o plikach cookies. Podstawą prawną przetwarzania danych związanego z plikami cookies marketingowymi jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz wycofać swoją zgodę, zmieniając wybór w ustawieniach plików cookies.

Jak wyłączyć pliki cookies?

Jeśli nie chcesz zbierać danych z plików cookie, wyłącz przechowywanie plików cookie w odpowiednich ustawieniach przeglądarki. Można tam również usunąć istniejące pliki cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

Nasza technologia bezpieczeństwa

Strony, na których gromadzimy dane osobowe, są szyfrowane 128 bitami i są certyfikowane przez instytucje zatwierdzone do certyfikacji szyfrowania na poziomie międzynarodowym.

W przypadku Systemu Bankowości Internetowej Raisin Bank wprowadzono dalsze środki bezpieczeństwa (np. użycie kodu PIN/hasła transakcyjnego). Nieautoryzowanemu dostępowi zapobiega system firewall.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Bezpieczeństwo.